Monday, 23/05/2022 - 05:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lương An Trà

KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 -2022

PHÒNG GD-ĐT TRI TÔN

TRƯỜNG THCS LƯƠNG AN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:171 KH-THCS

                    Lương An Trà, ngày 01 tháng 9 năm  2021

 

KẾ HOẠCH

Dạy và học trực tuyến năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ công văn số 588/PGDĐT ngày 17/08/2021 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn để chuẩn bị năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, trường THCS Lương An Trà xây dựng Kế hoạch dạy và học trực tuyến năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

 Phát triển năng lực tự học của học sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4.

Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

2. Yêu cầu

Đối với giáo viên: tất cả giáo viên phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, sử dụng tương đối thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học – đặc biệt là K12 Online; có tài khoản K12 Online do trường cung cấp và đăng nhập được; giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý, đôn đốc, động viên, hỗ trợ học sinh tham gia học trực tuyến.

Đối với học sinh: tất cả học sinh phải có tài khoản K12 online do trường cung cấp; những học sinh có đủ điều kiện, tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Những học sinh không đủ điều kiện tham gia học trực tuyến thì báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường để phối hợp tìm biện pháp giải quyết.

II. HÌNH THỨC - THỜI GIAN – NỘI DUNG – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Hình thức dạy học

Dạy học trực tuyến trên K12 online kết hợp với giao bài, hướng dẫn học tập qua điện thoại, zalo, trên truyền hình,..

Giáo viên soạn giảng trên các định dạng khác nhau như file word, powoerpoint, e- Learning; sử dụng các bài giảng có sẵn trên Internet như kho bài giảng e-learning của Bộ GDĐT… được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh. Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng thời khoá biểu môn học phù hợp với nội dung bài học được phát sóng trên truyền hình An Giang để hướng dẫn học sinh theo dõi học tập.

2. Thời gian thực hiện

Bắt đầu học từ 06/9/2021 đối với khối lớp 9 đến khi đủ điều kiện dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các khối lớp còn lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

3. Nội dung dạy học

Thực hiện theo chương trình hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006); hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT ban hành theo Cồng văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020; Chuẩn kiến thức kỹ năng và kế hoạch giáo dục của trường; phân phối chương trình, kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn. Đối với tiết Sinh hoạt lớp, Hoạt động ngoài giờ lên lớp giao cho giáo viên chủ nhiệm chủ động tổ chức bằng những hình thức thích hợp như: trực tuyến trên K12 online, nhóm zalo, nhóm facebook,… và vào thời điểm phù hợp trong tuần. Các hoạt động này phải được thể hiện cụ thể trong Sổ chủ nhiệm.

 Đối với những tiết chuyên đề có thể thực hiện bằng hình thức giao bài. Những môn có thực hiện tiết chuyên đề trong năm học này, tổ trưởng chuyên môn điều hành tổ xây dựng tài liệu tự học (biên soạn kết hợp với tài liệu, hướng dẫn tự học chung) để giao cho học sinh trong khi học trực tuyến và đăng trên website của trường. Đối với bài kiểm tra thường xuyên: thực hiện theo Thông tư 09/2021/TTBGDDDT, ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Lưu ý, việc kiểm tra đánh giá theo định hướng vì sự tiến bộ của học sinh.

4. Phương tiện dạy học

Giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện công nghệ của cá nhân như: điện thoại thông minh, máy vi tính… cài đặt phần mềm K12 Online đảm bảo kết nối thông tin trực tuyến trên Internet. Thống nhất trong toàn trường sử dụng phần mềm K12 Online để dạy và học. Giáo viên và học sinh sẽ được cấp tài khoản sử dụng trong suốt thời gian năm học 2021 – 2022.

Ngoài thời gian dạy chính khóa, giáo viên có thể lập các nhóm/lớp dạy học Livestreem qua facebook, Zalo, Zoom meeting, Google Form, Google meet, … để hỗ trợ học sinh học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Toàn trường biên chế 16 lớp trong đó, khối 6 có 4 lớp; khối 7 có 5 lớp; khối 8 có 4 lớp và khối 9 có 3 lớp.

Thống nhất dạy học theo Thời khóa biểu của nhà trường.

  1. Thành lập Ban tổ chức dạy học trực tuyến

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Phạm Thanh Bình

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

P. Hiệu trưởng

Phó ban

3

Văn Vĩnh Khang

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

4

Trương Thị Tuyết Phương

Bí thư Chi đoàn

Thành viên

5

Lê Văn Út Chai

TPTĐ

Thành viên

6

Ngô Thị Cầm

TKHĐ trường

Thành viên

7

Nguyễn Văn Tý

Tổ trưởng CM

Thành viên

8

Phạm Quốc Luận

Tổ trưởng CM

Thành viên

9

Lê Tuấn An

Tổ trưởng CM

Thành viên

10

Trịnh Thị Khanh

Tổ phó CM

Thành viên

11

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tổ phó CM

Thành viên

12

Lê Thị Trường An

Nhân viên

Thành viên

13

Giáo viên chủ nhiệm 16 lớp

Thành viên

     

 

  1.  Phân công nhiệm vụ

2.1. Đối với Ban tổ chức dạy học trực tuyến

- Xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến, lên Thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo

và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.

2.2. Đối với Tổ chuyên môn

Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc điều hành tổ những

công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch dạy học môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn tại công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm đến kế hoạch dạy học trực tuyến.

- Theo dõi, quản lí việc dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục của giáo viên trong tổ.

- Tích cực triển khai việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin giữa các thành viên.

- Biên soạn tài liệu, hướng dẫn tự học, tài liệu chuyên đề của bộ môn cho học sinh.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác; các đoàn thể trong trường thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn nói riêng và của trường nói chung.

2.3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân theo hướng dẫn của tổ chuyên môn và triển khai thực hiện hiệu quả.

- Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin. Sử dụng được phần mềm K12 Online và các ứng dụng bổ trợ để thực hiện tốt các bài dạy trực tuyến.

- Thực hiện đầy đủ, chất lượng các tiết dạy theo Thời khóa biểu. Điểm danh học sinh theo tiết dạy và báo cáo theo trường quy định.

- Giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng các bài giảng phù hợp với đối tượng học sinh của lớp được phân công, tuy nhiên nội dung giảng dạy phải tuân theo chương trình hiện hành đã được thống nhất trong tổ.

- Chủ động, linh hoạt trong kiểm tra thường xuyên theo hướng vì sự tiến bộ của học sinh; có phương pháp phù hợp để động viên, khích lệ, trợ giúp học sinh trong quá trình học tập.

2.4. Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Chủ động phối hợp với học sinh, phụ huynh và giáo viên bộ môn để nắm bắt cụ thể thông tin liên lạc của học sinh.

- Thống kê báo cáo các nội dung khi đươc yêu cầu.

- Thông báo, trợ giúp học sinh tham gia học tập và kiểm tra trực tuyến.

- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lí lớp học trực tuyến.

- Đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh tham gia đầy đủ và có biện pháp thích hợp đối với học sinh vi phạm quy định học trực tuyến.

2.5. Đối với giáo viên Tin học

 Hướng dẫn sử dụng K12 Online cho giáo viên, HS; hỗ trợ, về mặt kỹ thuật, kịp thời cho giáo viên, học sinh trong quá trình sử dụng. Hỗ trợ kỹ thuật cho những giáo viên khác trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá thường xuyên học sinh.

3. Tập huấn sử dụng K12 Online

 - Từ 14h00’ đến 16h00’ ngày 04/9/2021, tổ chức tập huấn cách sử dụng K12 Online cho toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

- Hỗ trợ học sinh đăng nhập lớp học giao cho giáo viên chủ nhiệm chủ động tổ chức trước 05/9/2021.

Trên đây là Kế hoạch dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của trường, các thành viên và bộ phận liên quan chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng măc liên hệ trực tiếp thầy Phạm Thanh Bình– Hiệu trưởng hoặc cô Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó hiệu trưởng để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                       KT HIỆU TRƯỞNG

+ Phòng GD&ĐT;                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

+ CB, GV, NV;

+ Website của trường;

+ Lưu: VT.                                                            

 

 

  Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 295
Năm 2022 : 996